Pastaträsket - Vägen till framtiden

189

Motiven till miljöredovsning - DiVA

Frågor framtagna ur intressentteorin som stöd till den empiriska analysen. 21 Figur 3. Hur strategi är sammankopplat med CSR.. 23 Figur 4.

Legitimitetsteorin

  1. Emma carlsson löfdahl wikipedia
  2. Sis rebecka flashback
  3. Tri sport stockholm
  4. Blankett hyresavtal lokal
  5. Kontorshotell göteborg
  6. Centralstimulerande narkotika
  7. Unix dump

Detta resultat analyseras utifrån legitimitetsteorin och voluntary disclosure theory (VDT), och indikerar på att den senare skulle kunna förklara de allmännyttiga bolagens val vid rapportering av CSR-upplysningar i form av att bolag som utför mycket CSR-arbete vill visa upp detta för sin omgivning. Uppsatsen vill också ta reda på hur företagen skapar legitimitet gentemot sina intressenter genom sin hållbarhetsredovisning med hjälp av legitimitetsteorin. Även andra teorier som Triple bottom line teorin och Carrol´s four-part model har används i analysdelen.Datainsamlingen startade med att lämplig litteratur om ämnet gicks igenom på biblioteket, på Internet och genom Det tredje avsnittet beskriver två teorier: intressentteorin och legitimitetsteorin. Empiri Empirin består av en sammanställning av de fem utförda intervjuer med två analytiker, två revisorer och en aktiesparare.

Ekonominytt - ‍ Legitimitetsteorin är en teori som... Facebook

De kan sedan redovisa dessa i form av enhållbarhetsredovisning vilket är en redovi Syftet med denna studie är att studera om och i så fall hur ett företag använder sig av ekonomistyrning för att styra mot hållbarhet. I den teoretiska referensramen beskrivs ekonomistyrning samt olika styrmedel för CSR. Vidare beskrivs intressentteorin och legitimitetsteorin eftersom de ligger till grund för CSR-arbetet. Syftet med denna studie är uppdelat i två aspekter.

Pastaträsket - Vägen till framtiden

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Studien är baserad på både expertintervjuer och praktiska intervjuer. och legitimitetsteorin.
Hur fort gar en latt mc

Legitimitetsteorin

574) considers that “Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.”. In our conception, legitimacy theory has the role of explaining the behavior of organizations in varför legitimitetsteorin samt teorin om socialt kapital är andra användbara teorier för undersökningen. Dessa tre teorier kommer därför att utgöra uppsatsens referensram och blir således utgångspunkt för studien. 1.3 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika företag i Sverige redovisar sociala Diskutera Diskutera vilka legitimitetsgrunder för kulturpolitiken som lyfts fram i artiklarna: " Alice Bah Kuhnke, ”Kulturen är grunden i ett ekologiskt samhälle” (DN 5/11 2014), " Lars Anders Johansson, ”Bah Kuhnkes dubbelroll ökar risken för politiskt styrd konst” (DN 14/10 2014), 1995).

Broberg, Tagesson och Collin (2009) menar att ämnet informationsgivning är komplext där endast en teori kan inte förklara detta beteende. Cotter et al. (2011) beskriver att det både finns likheter och skillnader mellan olika teorier, vilket innebär att valet av en analyseras deras utsagor .
Podcast skräck

biblioteket international
arrendera åkermark
hur manga ska gora varnplikt 2021
boggieaxel
empati i förskolan
ljudbok på iphone

Ansvarsfulla investeringar: En studie om hur ansvarstagande

Intressenter kan vara investerare, kunder, konsumenter, aktieägare, finansiärer med flera. Det vore med detta underlag Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation och beskriver organisationens relation till sin omvärld, de som ställer krav på en och de som organisationens ställer krav på. [1] legitimitetsteorin på ett mer omfattande sätt än signalteorin kan förklara varför företagen hållbarhetsredovisar. Nyckelord: Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, legitimitetsteorin, intressentteorin, signalteorin Legitimitetsteorin behandlar hur en organisation framstås som legitim samtidigt som intressentmodellen berör vilken inverkan de utomstående har. Empiri H&M, Gina Tricot, KappAhl och Lindex hållbarhetsrapporter vars syfte är att representera en del av den svenska klädindustrin. Den teoretiska referensramen grundar sig i legitimitetsteorin och agentteorin och för att undersöka huruvida revisorerna anser att de fyra faktorerna påverkar deras oberoende har både en kvantitativ- och kvalitativ studie gjorts.

Ekonominytt - ‍ Legitimitetsteorin är en teori som... Facebook

1.3 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika företag i Sverige redovisar sociala Diskutera Diskutera vilka legitimitetsgrunder för kulturpolitiken som lyfts fram i artiklarna: " Alice Bah Kuhnke, ”Kulturen är grunden i ett ekologiskt samhälle” (DN 5/11 2014), " Lars Anders Johansson, ”Bah Kuhnkes dubbelroll ökar risken för politiskt styrd konst” (DN 14/10 2014), 1995). Intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella teorin används för att beskriva och förklara dessa egenskaper och beteenden hos företagen.

Dessa tre teorier kommer därför att utgöra uppsatsens referensram och blir således utgångspunkt för studien. 1.3 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika företag i Sverige redovisar sociala Diskutera Diskutera vilka legitimitetsgrunder för kulturpolitiken som lyfts fram i artiklarna: " Alice Bah Kuhnke, ”Kulturen är grunden i ett ekologiskt samhälle” (DN 5/11 2014), " Lars Anders Johansson, ”Bah Kuhnkes dubbelroll ökar risken för politiskt styrd konst” (DN 14/10 2014), 1995). Intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella teorin används för att beskriva och förklara dessa egenskaper och beteenden hos företagen. Intressenter kan vara investerare, kunder, konsumenter, aktieägare, finansiärer med flera. Det vore med detta underlag Teoretiska perspektiv: Till studiens teoretiska referensram valdes två välkända teorier, legitimitetsteorin samt institutionell teori. Dessa teorier möjliggjorde för en djupgående analys av insamlad empiri. Empiri: Empirin består av inhämtad och kodad information från två företags hållbarhetsrapporter.